Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU

www.SzybkiKurs.pl

www.SzybkiKurs.myvod.pl

tel. 500 234 888

 

obowiązujący od dn. 18.04.2022 r zmiana Regulaminu: 27.12.2022 r

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z Szybki Kurs, TomRutko Tomasz Rutkowski, ul. Wrocławska 11/6, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, NIP: 899 213 66 68 umowę o świadczenie usługi szkolenia przy użyciu przesłanych plików z materiałami i/lub poprzez korzystanie z Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: http://SzybkiKurs.myvod.pl

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE:

 1. Regulamin – określa niniejszy dokument

 2. Portal/ serwis – określa portal internetowy o nazwie SzybkiKurs.pl i jego podstrony

 3. Użytkownik–osoba korzystająca z usług portalu, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność, gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy

 4. Konto Użytkownika– część pozwalająca na korzystanie z usług oferowanych na portalu Szybki Kurs, dostępna po prawidłowym zarejestrowaniu się i opłaceniu usługi. Indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną / lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

 3. Login i hasło – indywidulana nazwa Użytkownika i utworzone przez niego hasło zabezpieczające dostęp do części płatnej portalu.

 4. Odwiedzający – podmiot niezarejestrowany, odwiedzający bezpłatnie portal, korzystający z usług w ograniczony sposób

 5. Kurs online – kurs zamieszczony w serwisie

 6. Pliki Cookies – niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.

 7. Administrator danych osobowych – Szybki Kurs, Tomasz Rutkowski, ul. Wrocławska 11/6 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, e-mail: biuro@SzybkiKurs.pl,

 8. Usługodawca – Szybki Kurs, TomRutko Tomasz Rutkowski, ul. Wrocławska 11/6 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, e-mail: biuro@SzybkiKurs.pl, tel. 500234888,

 9. Formularz zgłoszeniowy – dokument wygenerowany z wypełnionych pól formularza, który umożliwia Usługodawcy kontakt i podejmowanie działań związanych z ofertą portalu i. strony internetowej. 14.Platforma edukacyjna VOD – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

 10. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem www.SzybkiKurs.pl, http://SzybkiKurs.myvod.pl/ prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

 11. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).

 12. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

 13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 16. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

 17. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 18. Historia ceny – określenie ceny usługi lub produktu w określonym, przedziale czasowym.

 19. Najniższa cena z ostatnich 30 dni – podanie informacji o najniższej możliwej cenie, która obowiązywała przed wprowadzeniem promocji, w okresie ostatnich 30 dni.

 20. Cena startowa – określenie ceny od jakiej rozpoczęto sprzedaż produktu/usługi.

 21. Cena promocyjna – czasowe obniżenie ceny dla wszystkich klientów w związku z prowadzeniem akcji marketingowej

 22. Opinie – napisane przez klientów opinie o szkoleniach, zamieszczone na Facebooku z prywatnych kont użytkowników lub placówek, zakupujących szkolenia dla swoich pracowników.

II. OGÓLNE POSTANOWIENIA: 

 1. Data utworzenia regulaminu: 18.04.2022r, z późn.zm.
 2. Regulamin określa zasady użytkowania i funkcjonowania serwisu www.SzybkiKurs.pl oraz reguluje prawa i obowiązki Użytkownika a także określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD: http://szybkikurs.myvod.pl/
 3. Użytkownik, Odwiedzający korzystający z serwisu www.SzybkiKurs.pl i platformy http://SzybkiKurs.myvod.pl/ akceptuje poniższy Regulamin, Politykę Plików Cookies oraz Politykę Prywatności RODO.

 4. Serwis www.SzybkiKurs.pl, http://SzybkiKurs.myvod.pl/ jest portalem edukacyjno-informacyjnym, który ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nabywanie nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy i samokształcenie. W tym celu wykorzystuje sieć internetową i dedykowaną dla świadczonych usług platformę edukacyjną.

 5. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

 6. Miejscem wykonywania i świadczenia usługi uznaje się siedzibę Usługodawcy.

 7. Spory wynikające ze świadczonych usług rozpatruje sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON:

 1. Usługodawca zaświadcza, że materiały i informacje zawarte w Serwisie i na platformie edukacyjnej są przygotowane starannie, rzetelnie i zgodnie z aktualną wiedzą.

 2. Materiały wykorzystane w szkoleniach są pozyskiwane ze źródeł własnych oraz pozyskanych od podmiotów zewnętrznych na podstawie obowiązujących przepisów.

 3. Uwagi i wnioski dotyczące treści materiałów można zgłaszać na adres: biuro@SzybkiKurs.pl

 4. Usługodawca będzie informował aktywnych Użytkowników o planowanych przerwach technicznych.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania, zaniechania Użytkowników i Odwiedzających, a także za naruszanie przez nich dóbr osobistych, praw autorskich, praw do zdjęć, znaków towarowych. Zgłoszenia dot. naruszenia w w/w kwestii należy przekazywać na adres mailowy: biuro@SzybkiKurs.pl

 2. Usługodawca/Użytkownicy/Odwiedzający zobowiązują się do przestrzegania polskiego i międzynarodowego prawa, szczególnie przepisów dot. ochrony danych osobowych, ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, prawa świadczenia usług drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie jakiegokolwiek elementu Serwisu. Wszystkie materiały podlegają ochronie prawnej.

 4. Administrator i Usługodawca oświadczają, że wobec osób naruszających prawo mogą wystąpić z roszczeniami zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU:

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

 2. Przed dokonaniem rejestracji Odwiedzający ma dostęp do prezentacji oferowanych produktów, usług i warunków ich świadczenia.

 3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych i ich aktualizacji. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie podanych danych zgodnie z Polityką Prywatności oraz przepisami prawa polskiego i UE (m.in. RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Użytkownik zaświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin, Politykę Prywatności i Politykę Plików Cookies.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usługi objętej umową oraz w celach zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności.

 2. Podczas rejestracji Użytkownik ustala login i hasło i zobowiązuje się do ochrony danych do logowania i nieudostępnianie ich osobom trzecim. Obowiązek nieudzielenia danych do logowania osobom trzecim nie dotyczy pracodawców, zakupujących szkolenie swoim pracownikom. W tej sytuacji pracodawca otrzymuje dostęp do szkolenia, które udostępnia zgłoszonemu do kursu pracownikowi.

 3. Rejestrując się na stronie www.SzybkiKurs.pl i/lub www.SzybkiKurs.myvod.pl Użytkownik zgadza się na otrzymanie korespondencji mailowej i/lub kontakt telefoniczny z informacjami w sprawie usług i produktów.

 4. Administrator (po uprzednim powiadomieniu mailowym, na wskazany podczas rejestracji adres) może zawiesić lub usunąć konto Użytkownika: w przypadku podejmowania działań na szkodę serwisu lub innych osób; naruszenia obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu; wyraźnym żądaniu usunięcia konta; na wniosek upoważnionych organów władzy państwowej. W powyższych przypadkach Użytkownik traci możliwość korzystania z dotychczasowych usług serwisu.

V. CELE I WARUNKI USŁUG:

 1. Usługi świadczone przez serwis są płatne i nieodpłatne (zapoznanie się z ofertą) a koszty wyraźnie oznaczone na stronie.

 2. Usługodawca może stosować zniżki, kody rabatowe, promocyjne ceny wedle swojego uznania.

 3. Usługodawca w zastosowaniu oferty promocyjnej wskazuje historię ceny objętej promocją z ostatnich 30 dni.

 1. Sposób dokonania płatności jest wskazany na stronie portalu.

 2. Zamawiając usługę Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi, warunkami jej świadczenia i regulaminem i w pełni je akceptuje.

 3. W celu skorzystania z usługi należy mieć komputer z dostępem do Internetu z przeglądarką umożliwiającą przeglądanie stron a także adres e-mailowy.

 4. Po akceptacji regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie umowy na odległość z wykorzystaniem metod komunikacji „na odległość”, tj. poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza. Tym samym wyraża zgodę na wykonanie i żąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik jest świadomy, że prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług nie przysługuje, jeśli Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości przed rozpoczęciem kursu i akceptuje fakt, że po rozpoczęciu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 5. Cennik i opis usług zawarty jest na stronie serwisu.

 6. Usługodawca zastrzega możliwość dokonania zmiany ceny za usługi, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy ona usług już sprzedanych.

 7. Kontakt z serwisem: e-mail: biuro@SzybkiKurs.pl. Listownie: Szybki Kurs, ul. Polna 12/15, 55-011 Siechnice Telefonicznie: 500 234 888 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej, związanej z planowaną obsługą i konserwacją serwera i oprogramowania.

 9. Użytkownik poprzez skorzystanie z usług Serwisu nie nabywa praw do treści i utworów zawartych w szkoleniach. Sposób wykorzystania tych materiałów jest dozwolony jedynie w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 10. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udostępniania na Platformie i o ile nie wskazano inaczej dostęp udzielony Użytkownikowi dotyczy możliwości ich niekomercyjnego wykorzystania na własny użytek.

 11. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 1 stycznia 2020 r.

 12. Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania ani publikowania lub powielania w inny sposób bez zgody Usługodawcy.

 13. Treści cyfrowe będące przedmiotem Usługi są dostarczane mailowo i/lub poprzez logowanie na platformie. Treści dostępne są zdalnie, w przeglądarce, po zalogowaniu się na konto Użytkownika i dokonaniu zakupu (jakiekolwiek pliki lub linki do plików nie są wysyłane Użytkownikowi). Kopiowanie treści cyfrowych, ich powielanie i pobieranie, jest zabronione.

VI. ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.

 2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:
  a) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy 
  b) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej
  c) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym
  d) kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e- mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, dane do faktury i wysyłki listu, Pesel. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

 3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

  a) wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy lub poprzez odnośnik na stronie www.SzybkiKurs.pl;
  b) dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
  c) złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;
  d) zapłata za Zamówienie;
 4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.

 5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

 6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

 7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

 8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7. 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest: 
  a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;
  b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: e-mail: biuro@SzybkiKurs.pl o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

 9. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: biuro@SzybkiKurs.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

VIII. REJESTRACJA NA PORTALU:

 1. Aby złożyć zamówienie na świadczenie usługi należy dokonać rejestracji lub skontaktować się mailowo lub telefonicznie i opłacić zamówienie.

 2. Po zaksięgowaniu wpłaty za kurs Użytkownik otrzymuje dostęp po zalogowaniu na platformie edukacyjnej lub materiały w formie pdf na podany przez siebie adres mailowy.

 3. PodczasrejestracjiUżytkownikpodajedane,niezbędnedozałożeniakonta i wystawienia ewentualnych certyfikatów i faktur:

  a)  imię i nazwisko
  b)  numer PESEL
  c)  adres e-mail – dwukrotnie dla weryfikacji
  d)  numer telefonu do kontaktu 
  e)  dane do faktury 
  f)  adres korespondencyjny do przesłania certyfikatów pocztą. 
  g)  opcjonalnie: kod promocyjny
 4. Dane udostępnione w serwisie powinny dotyczyć Użytkownika korzystającego z usługi i muszą być zgodne z prawdą.

 5. Po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji, opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności (w przypadku przelewu tradycyjnego może to potrwać ok. 2 dni) Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy szkoleniowej z których korzysta samodzielnie lub przekazuje swoim pracownikom.

IX. KURS ON-LINE

       1. Kursy on-line są Usługą płatną (opłata zgodna z cennikiem na stronie www.SzybkiKurs.pl).

 1. Zamówienie Kursu wymaga rejestracji lub wysłania e-maila i opłacenia faktury. Umowa zostaje zawarta z chwilą opłacenia faktury za szkolenie.

 2. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem i może korzystać z usługi na platformie, na której znajduje się szkolenie lub otrzymuje szkolenie w formie plików pdf

 3. Opis kursu może zawierać: nazwę, czas trwania, cenę, opis zagadnień, wymagania związane z możliwością uczestnictwa, sposób prowadzenia i zaliczenia.

 4. Do tematów kursu przypisane są pliki tekstowe, nagrania i ćwiczenia do wykonania.

 5. Na każdy rozdział i podrozdziały przewidziano określoną pulę czasu. Kolejne tematy odblokowują się po upłynięciu czasu określonego na opanowanie danej części materiału. Użytkownik może realizować kolejne partie materiału w czasie dłuższym niż przewidziany, jednak nie dłużej niż 1 rok od momentu uzyskania materiałów szkoleniowych. Po tym terminie zaliczenie nie będzie już możliwe, chyba że kurs zostanie wznowiony.

 6. Po ukończeniu każdego kursu Użytkownik rozwiązuje test wiedzy a na koniec pisze pracę zaliczeniową, na wybrany przez siebie temat. Prace są oceniane.

 7. Szybki Kurs może zaliczyć lub nie zaliczyć pracy pisemnej, przesłanej przez Użytkownika. Brak zaliczenia może wynikać z braku zrozumienia tematu, skopiowania treści z Internetu lub z kursu, czy też z braku własnej inwencji w opracowanych treściach. W przypadku braku zaliczenia Użytkownik jest zobowiązany do poprawienia treści swoich prac w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 8. Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnej i samodzielnej nauki i uporządkowania wiedzy zdobytej na kursie.

 9. Kursant ponosi odpowiedzialność za ryzyko w przypadku tworzenia prac zaliczeniowych skopiowanych z cudzych utworów, objętych prawami autorskimi, bez zachowania przepisów związanych z prawami autorskimi.

 10. Usługodawca, Administrator i Serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za urazy i wypadki powstałe podczas nauki, tworzenia prac zaliczeniowych oraz roszczeń wobec kursantów, wniesionych przez osoby trzecie.

 11. Po zakończeniu kursu i spełnieniu określonych warunków co do jego zaliczenia, Usługodawca wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zwany inaczej certyfikatem). Na zaświadczeniu nie jest  określona forma nauki e-learningowa.

 12. Zaświadczenia (certyfikaty):   
  -programu szkolenia 280 h dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym,
  -80h szkolenia uzupełniającego dla opiekunek w żłobku i klubie dziecięcym, -programu szkolenia160 h dla dziennego opiekuna
  -40h godzinnego szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna  wydawane są na podstawie zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2021r o numerze 11/2021 (DSR.V.833.12.2021.AB).
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm kurierskich i poczty a także za nieodebranie przesyłki przez Kursanta.

 14. W przypadku nieodebrania przesyłki wysłanej przez Usługodawcę, Kursant posiada dwie możliwości do wyboru: 

  - Kursant będzie musiał na własny koszt zamówić kuriera, który odbierze list w godzinach pracy biura, po uprzednim poinformowaniu Szybkiego kursu o terminie pojawienia się kuriera.  

  -Kursant może opłacić fakturę za usługę ponownego wydruku i wysłania certyfikatu (do wyboru: kurier, poczta lub paczkomat). Opłata zgodnie cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej www.SzybkiKurs.pl w zakładce Pliki do pobrania.
   
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia certyfikatu przez Kursanta może zgłosić się on po duplikat, który zostanie wystawiony i przesłany po uiszczeniu opłaty, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.SzybkiKurs.pl w zakładce Pliki do pobrania.
   
 16. Dokumentacja dotycząca kursu przekazywana jest w formie on-line (na wyraźne życzenie) i w wersji papierowej za pośrednictwem rejestrowanych usług pocztowych. W przypadku nadania przesyłki z certyfikatami skany nie będą wykonywane, ponieważ nie przechowujemy zdalnie wystawionych certyfikatów (prowadzimy jedynie ich ewidencję ze wskazaniem dat szkolenia i wystawienia certyfikatu a także z jego indywidualnym numerem).
 17. Dla wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu Usługodawca może wymagać podania informacji niezbędnych dla wydania zaświadczenia, stosownie do przepisów prawa.

X. REKLAMACJE/ ROSZCZENIA/ ZASTRZEŻENIA:

 1. Serwis jest odpowiedzialny za prawidłowo wykonaną usługę, za którą otrzymał zapłatę. Odpowiedzialność wynika przede wszystkim z przepisów Kodeksu Cywilnego i Praw Konsumenckich.

 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji co do funkcjonowania serwisu, opłat i treści materiałów szkoleniowych. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki / błędu / wady. 

 3.  Reklamacje należy zgłaszać elektronicznie na adres mailowy: biuro@SzybkiKurs.pl z adresu wskazanego przy rejestracji lub listownie na adres Usługodawcy w formie rejestrowanej.

 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dniu od dnia jej otrzymania.

 5. W przypadku wystąpienia przeszkód, niezależnych od Usługodawcy zastrzega się możliwość wydłużenia terminu reklamacji.

 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres mailowy wskazany w formularzu lub listownie.

 7. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Prawami Konsumenta.

 8. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (stałe polubowne sądy konsumenckie - z art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej; wniosek mediacyjny – art. 36 ustawy Inspekcji Handlowej).

 9. Użytkownik może zwrócić się bezpłatnie do rzecznika praw konsumentów, działającego w ramach powiatu lub do innych organizacji statutowo zajmujących się ochroną praw konsumentów.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub adres mailowy w terminie do 14 dni od daty zawartej umowy (opłacenia zamówienia) tylko do momentu nieotrzymania usługi/ niezalogowania się na platformie.

 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi dokonane płatności, w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób w jaki płatności dokonywał Konsument lub inny (na wniosek Konsumenta), jednak nie wiążący się z dodatkowymi opłatami.

 3. Użytkownik, który poprzez kliknięcie w systemie lub wysłanie maila z poniższą formułą zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę na wysłanie treści cyfrowych w postaci szkolenia przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji nie może odstąpić od umowy. Na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta: „Proszę o dostawę treści cyfrowych szkolenia natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”.

 4. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeśli usługa została w pełni wypełniona, za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik został poinformowany, przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że przy spełnionym świadczeniu prawo odstąpienia od umowy mu nie przysługuje.

XII. KOŃCOWE USTALENIA:

 1. Regulamin dostępny jest w formie on-line. Może zostać wydrukowany, zapisany lub pobrany ze strony serwisu i portalu szkoleniowego.

 2. Regulamin obowiązuje od chwili umieszczenia go na stronie serwisu a każdorazowa zmiana jego treści zostanie ogłoszona na stronie internetowej.

 3. Wszelkie wątpliwości na temat regulaminu można zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego Usługodawcy.

 4. Użytkownik korzystający z usług serwisu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje powyższy regulamin.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, dotyczących świadczenia usług elektronicznie, stosuje się odrębne przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego i innych.

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy (klauzula salwatoryjna).

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń z tytułu braku spełnienia wymogów dot. kwalifikacji Uczestników wynikających z Ustawy z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs dla opiekunek w żłobku nadaje kwalifikacje osobom z min. średnim wykształceniem.

 3. Usługobiorca ma możliwość wystawienia opinii o zakupionych szkoleniach na profilu Szybkiego Kursu na fanpage Facebooka. Opinie fikcyjne, dodawane przez użytkowników, niebędących naszymi klientami będą zgłaszane Facebookowi w celu ich eliminacji. Nie mamy wpływu na rozpatrywanie naszych zgłoszeń przez portal Facebooka.

 4. Portal prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:
  a) Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
  c) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
  d) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
  e) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.) 
  f) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)
  g) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
  h) ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku, tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070 ze zm.) 
  i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  j) Ustawa o ochronie danych osobowych –ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)
  k) Ustawa o Inspekcji Handlowej - ustawa o inspekcji handlowej z dnia 15 grudnia 2000 roku, tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.)

 

*POLITYKA PRYWATNOŚCI - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zwane dalej „RODO”

1. Administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń dla Opiekunów w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, Dziennych Opiekunów (zwanego dalej „Szkoleniem”) jest Szybki Kurs, TomRutko Tomasz Rutkowski, ul. Wrocławska 11/6, Bielany Wrocławskie,  55-040 Kobierzyce (NIP 8992136668)

2. Adres korespondencyjny poczty tradycyjnej: ul. Wrocławska 11/6, Bielany Wrocławskie,  55-040 Kobierzyce

3. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Szkolenia, przeprowadzenia testu końcowego oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia,

4. Dane Uczestników przetwarzane są w trakcie Szkolenia oraz po jego zakończeniu w następujących celach:

a) obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego i rejestracji on-line lub poczty elektronicznej (e-mail) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) przeprowadzenie Szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) rozpatrywanie odwołań i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) przeprowadzanie sprawdzianu końcowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

e) przesyłanie informacji dotyczących przebiegu Szkolenia, przesyłanie materiałów edukacyjnych, bieżący kontakt z Uczestnikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f) archiwizowanie dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

g) dochodzenie roszczeń związanych z prowadzonym Szkoleniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) prowadzenie działań marketingowych własnych usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) prowadzenie działań marketingowych własnych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: numerów telefonów oraz adresów mailowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym w związku z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – działania prowadzone na podstawie zgody).

5. Odbiorcami danych są:

a) pracownicy i wykładowcy Placówki prowadzący Szkolenie, podmiot platformy szybkikurs.myvod.pl

b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urzędy Miejskie, podmioty przyjmujące Uczestników na praktyki (pracodawcy),

c) w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

d) w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą danych osobowych Uczestnika będzie operator poczty elektronicznej,

e) banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

6. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne oraz organizacyjne) zapewniające ochronę tych danych.

7. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

9. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej wycofania w każdym czasie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz przez okres trwania Szkolenia, a po zakończeniu Szkolenia - do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa.

12. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

a) w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia sprzeciwu,

b) w przypadku działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - do czasu odwołania udzielonej w tym zakresie zgody,

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – do czasu jej odwołania.

 

Polityka plików “cookies” serwisu Szybki Kurs VOD

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a)  możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b)  dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c)  do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • -  Mozilla Firefox:​ ​www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • -  Internet Explorer:​ ​www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • -  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

 • -  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/.     

       7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Akceptuję